De spiegels van het wasvat

“Vervolgens maakte hij het koperen wasvat met het bijbehorende koperen voetstuk uit de spiegels van de dienstdoende vrouwen, die dienstdeden bij de ingang van de tent van ontmoeting.” Exodus 38:8

Eén van de voorwerpen bij de tabernakel (tent van ontmoeting) was het koperen wasvat. In dit wasvat zat het water waarmee de priesters zich reinigden, voordat zij in de tabernakel gingen dienen voor het aangezicht van JHWH (Exodus 30:18-21). Een bijzonder detail is dat het wasvat gemaakt was van spiegels. Welke diepere betekenis zit hierachter?

Het Hebreeuwse woord dat in deze tekst wordt vertaald met spiegels is marah (strong 4759). Marah betekent visioen en wordt altijd gebruikt in de context van visioenen van JHWH. Marah komt van mareh (strong 4758) en dit betekent zicht, of hetgeen dat gezien wordt. Het heeft dus te maken met zien; en als het gaat om de dingen van JHWH zien, dan gaat het om geestelijk zicht. En dat is waar Jesjoea naar verwijst als Zijn leerlingen vragen waarom Hij in gelijkenissen spreekt.

“Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen.” Mattheüs 13:13-16

Volgens Jesjoea kunnen we dus zien, maar niet begrijpen of opmerken. En als we onze ogen dichtdoen voor Zijn waarheid dan zien we niet, dan horen we niet, dan begrijpen we niet met ons hart, en ontvangen we geen genezing.

Het wasvat moest worden gevuld met water. Wat doet water geestelijk met ons?

“Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.” Efeze 5:25-27

Door het waterbad van Zijn Woord, van Zijn waarheid, worden we gereinigd. En dan gaan we zien!

“Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.” Johannes 4:13-14

Als we het Levende Water van Zijn waarheid indrinken, dan gaan we leven!

Wat heeft dit te maken met de spiegels van het wasvat? De spiegels waaruit het wasvat gemaakt was, verwijzen naar geestelijk zicht. Geestelijk zicht is nodig om de dingen van JHWH te kunnen zien. De priesters moesten zich met water uit dit wasvat reinigen, voordat zij de tent van de ontmoeting binnengingen. Waar verwijst ontmoeting naar? Wie werd er in deze tent ontmoet? In de tent van de ontmoeting werd JHWH Zelf ontmoet. Naarmate we ons meer en meer laten wassen en vullen met het Levende Water van Zijn Woord, zullen we meer en meer Hem gaan zien.

“Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien…” Mattheus 13:16

Hoe gebruik jij jouw (geestelijke) ogen? Kan jij met Paulus zeggen:

“Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.” 2 Korinthe 4:18

USA