Blog

Welzalig als we door God gestraft worden?

“Zie, welzalig is de sterveling die door God gestraft wordt; verwerp daarom de bestraffing van de Almachtige niet.” Job 5:17

In mijn boek is een hoofdstuk ‘Oordeel, vernietiging en liefde’. Wat hebben die drie met elkaar te maken?

“Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet en heb geen afkeer van Zijn bestraffing. Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is.” Spreuken 3:11-12

“Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.” Openbaring 3:19

Bekeren doen we ons van zonde. En zonde is ten diepste de leugens en dwalingen in ons denken en hart, of zoals Genesis 6:5 het zegt: gedachtespinsels van ons hart. Zijn bestraffing, of oordeel, heeft dus als doel ons te bekeren van de leugens en dwalingen die in ons hart en denken zijn. Wat kan ervoor zorgen dat we ons bekeren van die leugens en dwalingen? Wat is het dat leugens en dwalingen in ons hart en denken kan vernietigen? Tegenover leugen staat waarheid. Zijn waarheid vernietigt de leugens in ons hart en denken. En dat is wat Jesjoea ons kwam brengen, Zijn onderwijs geeft ons zicht op het Koninkrijk binnenin ons, in ons denken en hart (Lukas 4:43, 17:21, Mattheüs 4:17).

“En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden.” Johannes 9:39

Als we diep overtuigd raken van Zijn waarheid in ons denken en hart, dan vernietigt dat de leugens en dwalingen die daar zijn. En dat maakt ons vrij (Johannes 8:32-33). Het doel van Zijn oordeel is dus de vernietiging van de leugens en dwalingen die ons denken en hart gebonden houden, en dat door Zijn waarheid. Dat is pure liefde!

“Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.” Openbaring 3:19

We hebben dus de keus: laten we ons ‘uitroeien’ (vernietigen) door de leugens en dwalingen in ons denken en hart?

“Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.” Hosea 4:6

Of laten we Zijn ‘kennis’ (waarheid) de leugens en dwalingen in ons denken en hart uitroeien?

“Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.” Hebreeën 12:7-11

De vrucht van gerechtigheid … hondervoudig.

“En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig.” Mattheüs 13:8

Meer lezen over dit onderwerp? Download dan hier mijn boek.
(Gedrukte versie bestellen kan ook, maar is helaas niet kosteloos.)

Wijsheid

Wijsheid, we willen het allemaal toch? Volgens Paulus zoeken vooral Grieken wijsheid (1 Korinthe 1:22). Bij de verschillende manieren van Bijbeluitleg wordt wel eens het onderscheid gemaakt tussen Grieks denken en Joods/Hebreeuws denken. Filosofie komt ook bij de Grieken vandaan. “Een filosoof is iemand die zich bezig houdt met filosofie of wijsbegeerte, de wetenschap die zich richt op het streven naar kennis en wijsheid.” (Wikipedia)

Maar wat is wijsheid? Volgens de Bijbel zijn er twee soorten. En die staan recht tegenover elkaar. Er is een wijsheid van deze wereld, en een wijsheid niet van deze wereld (1 Korinthe 2:4-7, Job 28:12-13). De wijsheid van de wereld is dwaas (1 Korinthe 1:20). Dan is het eigenlijk geen wijsheid toch? Dan kunnen we het gewoon leugens en dwalingen noemen. Wijsheid van de wereld is ‘eigen-wijsheid’, en die staat tegenover de wijsheid van JHWH. Onze wereldse gedachten tegenover Zijn gedachten (Jesaja 55:8). Voor onze geestelijke groei is het essentieel dat we dat onderscheid leren zien. Want 1 Korinthe 1:21 zegt dat we door wijsheid van de wereld (leugens en dwalingen dus) JHWH niet leren kennen. We leren Hem alleen kennen als we ons hart en denken vullen met Zijn waarheid. En hoe meer we ons hart en denken vullen met Zijn waarheid, hoe meer we Hem gaan kennen (1).

“Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing.” 1 Korinthe 1:30

Alleen uit Hem, alleen door Zijn waarheid, worden we werkelijk wijs. Hij is de vleesgeworden wijsheid van God. Wijsheid gaat nooit buiten Jesjoea om. Het gaat nooit buiten Zijn woorden om, buiten Zijn onderwijs. Zijn onderwijs over het Koninkrijk, waar de evangeliën vol van staan.

“Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid.” 1 Korinthe 2:7

Zijn wijsheid is verborgen (Job 11:6, 15:8, Psalm 51:7). En Zijn wijsheid is een geheimenis. De geheimenissen waar Jesjoea het telkens over had, zijn de geheimenissen van het Koninkrijk (Mattheüs 13:11, Markus 4:11, Lukas 8:10). Als iets verborgen is, dan moeten we ernaar zoeken. “Zoek eerst het Koninkrijk van God” (Mattheüs 16:33). Uit de gelijkenis van de schat in de akker (Mattheüs 13:44) wordt duidelijk dat we voor het kunnen ‘opgraven’ van de schat van wijsheid (Kolossensen 2:2-3) al onze ‘eigen-wijsheid’ moeten ‘verkopen’ (weg moeten doen), om vervolgens Zijn wijsheid te kunnen ‘kopen’. “Koop de waarheid en verkoop haar niet – wijsheid, vermaning en inzicht.” (Spreuken 23:23) Om Zijn wijsheid te kunnen ‘kopen’, moeten we ons afkeren van de leugens en dwalingen in ons denken en hart (Job 28:28).

Salomo staat bekend om zijn wijsheid. Hij vroeg JHWH om een wijs hart (1 Koningen 3:12). Wijsheid zit in ons binnenste, in ons hart (Job 38:36, Spreuken 2:10, 14:33). Het is binnen in ons, als Zijn Koninkrijk binnen in ons is (Lukas 17:21).

“Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet een van de woorden van mijn mond en wijk er niet van af. Verlaat de wijsheid niet en zij zal je bewaren, heb haar lief en zij zal je beschermen.” Spreuken 4:5-6

(1) zie ook: https://www.facebook.com/zoekeersthetkoninkrijk/posts/998048060547045

Wat is waarheid?

“Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid?” Johannes 18:38

Wat is waarheid? Volgens wereldse opvattingen is de waarheid relatief. We hebben allemaal onze ‘eigen’ waarheid. En dat is heel politiek correct natuurlijk. Leugen mogen we geen leugen meer noemen. Maar als mijn ‘waarheid’ lijnrecht tegenover de jouwe staat, wat is dan de waarheid? Is waarheid subjectief?

Het antwoord op de vraag van Pilatus had Jesjoea een hoofdstuk eerder al gegeven:

“Uw woord is de waarheid.” Johannes 17:17

En de waarheid staat in verbinding met Zijn Koninkrijk.

“Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie.” Kolossenzen 1:5

Het Evangelie dat Jesjoea onderwees, is het Evangelie van het Koninkrijk (Lukas 4:43). Het Koninkrijk in ons binnenste, in ons denken en hart (Lukas 17:21).

Waarheid is meer dan een theorie, of kennis, of iets intellectueels.

“die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.” 2 Timotheüs 3:7

Waarheid moet in ons binnenste zijn, in ons hart.

“Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt.” Psalm 15:2

“Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste.” Psalm 51:7

Waarom zouden we het belangrijk moeten vinden om te weten wat de waarheid is? Eén reden is dat Zijn waarheid ons denken en hart reinigt van leugens en dwalingen.

“Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart” 1 Petrus 1:22

“opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord” Efeze 5:26

Dat is de reden dat Zijn waarheid ons vrijmaakt.

“en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.” Johannes 8:32

Zijn waarheid verandert, vernieuwt, ons denken en hart.

“als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is,

(…) en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken” Efeze 4:21, 23

En hoe meer we ons hart en denken vullen met Zijn waarheid, hoe meer we groeien naar Zijn beeld.

“maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.” Efeze 4:15

Want Hij ís de Waarheid.

“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Johannes 14:6

Dat we Zijn naam noemen, of Hem kennen, betekent overigens niet automatisch dat Zijn waarheid ook in ons hart is.

“Hoor dit, huis van Jakob, u die genoemd wordt met de naam Israël, en die uit de wateren van Juda bent voortgekomen, die zweert bij de Naam van de HEERE en de Naam van de God van Israël noemt, maar niet in waarheid en niet in gerechtigheid.” Jesaja 48:1

“Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. (…) Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen.” Romeinen 1:21 ,25

Hebben we waarheid, of leugen in ons hart? Hoe weten we wat waarheid is?
– wordt het bevestigd in Zijn Woord? Hoe duidelijker, hoe beter. Hoe vaker het op verschillende plekken in het Woord wordt herhaald, hoe aannemelijker.
– is het verbonden met Zijn Koninkrijk? (Zoek éérst het Koninkrijk van God, Matt. 6:33)
– komen we er geestelijk meer door in de vrijheid? Of houdt het ons ergens gebonden?
– verandert het ons denken en hart, waardoor we gaan wandelen naar de nieuwe mens? (Efeze 4)
– gaan we hierdoor meer op Hem lijken?

Overigens is het een leugen te geloven dat ons hart en denken al ten volle gevuld zijn met Zijn waarheid.

“Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.” 1 Johannes 1:8

Zonde is ten diepste de leugens en dwalingen in ons denken en hart (‘gedachtespinsels van ons hart’, Genesis 6:5). En waar leugens en dwalingen zijn, is Zijn waarheid niet. Want we hebben gezien dat Zijn waarheid ons reinigt van leugens en dwalingen.

“Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.” Johannes 17:17, 19

Wees geheiligd door Zijn Waarheid in je denken en hart.

“Heb dan de waarheid en de vrede lief!” Zacharia 8:19

Heden is deze Schrift in vervulling gegaan

“De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.” Lukas 4:18-21

Dit zijn de woorden van Jesjoea, toen Hij op een sjabbat in de synagoge van Nazareth werd uitgenodigd om de parasja-lezing te doen. (De parasja-lezing is het traditionele Joodse Bijbelleesrooster.) Het gedeelte dat die week op het rooster stond, was Jesaja 61. En nadat Jesjoea dit gedeelte had gelezen, legde Hij uit dat deze tekst over Hem gaat.

De beloftes die Jesjoea hier geeft, met gebruik van de geïnspireerde woorden van Jesaja, zijn niet letterlijk bedoeld. Hij verkondigde het Evangelie ook aan letterlijke rijken, en Hij liet geen letterlijke gevangenen vrij door Zijn prediking. We mogen dus aannemen dat de blinden die Hij noemt ook geestelijk opgevat kunnen worden. Overigens hoeven een letterlijke en een geestelijke betekenis elkaar niet uit te sluiten, ze kunnen elkaar aanvullen.

Welke beloftes geeft Jesjoea in dit gedeelte?

… aan armen het Evangelie te verkondigen

Het Evangelie dat Jesjoea verkondigde, was het Evangelie van het Koninkrijk (Mattheüs 9:35, Lukas 4:43). Het Koninkrijk binnen in ons, in ons hart en denken (Lukas 17:21). Dit is een schat van onschatbare waarde. De schat in de akker, waar we alles voor willen verkopen (Mattheüs 13:44) (1). De schat van wijsheid en kennis, die in Jesjoea verborgen zijn (Kolossenzen 2:2-3). Als je een schat hebt, dan ben je niet langer arm. En in de Bergrede staat dat deze wordt gegeven aan de ‘armen van geest’:

“Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.” Mattheüs 5:3

We zijn arm van onze eigen geest, als Zijn Geest van waarheid (Johannes 14:16) in volle rijkdom in ons hart en denken is. Als we de geest van ons denken laten vernieuwen door Zijn onderwijs, Zijn prediking van het Evangelie (Efeze 4:21, 23). Hij moet meer worden, en ik minder (Johannes 3:30).

Ben jij arm van (je eigen) geest? Heb jij die schat al gevonden?

… genezen wie gebroken van hart zijn

De schat van wijsheid en kennis die in Jesjoea verborgen zijn, geneest ook ons hart. Dit wordt duidelijk in Spreuken 4, waar staat dat we de wijsheid niet moeten verlaten want zij zal ons bewaren en beschermen (vers 6). We moeten Zijn woorden van wijsheid en waarheid niet verlaten, we moeten ze bewaren in het binnenste van ons hart. Want ze zijn leven en genezing voor ons, voor ons hart (vers 21-23). Leugens en dwalingen breken ons hart. Als we ons gebroken hart vullen met Zijn woorden van waarheid, dan geneest ons hart van de leugens en dwalingen. Zijn waarheid verdrijft de leugens en dwalingen. (2)

Heb jij nog gebrokenheid in je hart? Vul je hart met Zijn woorden van waarheid.

… aan gevangenen vrijlating te prediken

Jesjoea zegt hier, met gebruik van de geïnspireerde woorden van Jesaja, dat gevangen vrijkomen door Zijn prediking. Het zijn Zijn woorden van waarheid, die ons vrijmaken (Johannes 8:31-32). Leugens en dwalingen in ons denken en hart, dat zonde ten diepste is (Genesis 6:5), houden ons gevangen. Het loon van de zonde is de dood (Romeinen 6:23). Het denken van het vlees (zonde, leugens en dwalingen) is de dood, maar het denken van de Geest van waarheid is leven en vrede (Romeinen 8:6).

Voel jij je volledig vrij? Of ben je nog ergens gevangen? Vul je hart en denken met Zijn woorden van waarheid.

… aan blinden het gezichtsvermogen

Het Licht van de wereld geeft geestelijk blinden weer het licht in de ogen (Johannes 9:5). Hij is in deze wereld gekomen opdat zij die niet zien, zien zouden (Johannes 9:39). Als we denken dat we zien, maar in werkelijkheid niet zien, dan blijven we in onze zonde (Johannes 9:41). Als we Zijn waarheid niet werkelijk ‘zien’, dan blijven we in onze leugens en dwalingen. En dat houdt ons gevangen. (3)

“Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen.” Mattheüs 13:16

Zie jij ten volle Zijn licht? Of zijn er nog leugens en dwalingen in je denken en hart die je (deels) het zicht belemmeren?

… verslagenen weg te zenden in vrijheid

“Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.” Johannes 8:31-32

Als wij zijn vrijgemaakt door Zijn evangelie van het Koninkrijk, door Zijn woorden van waarheid en wijsheid, dan zendt Hij ook ons uit om vrijlating aan anderen te verkondigen.

“En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” Mattheüs 10:7

Wat predik jij aan anderen?

Terug naar de Bergrede:

“Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.” Mattheüs 5:8

Amen!

(1) Zie ook: https://zoekeersthetkoninkrijk.nl/2018/03/21/de-schat-in-de-akker/

(2) Zie ook: https://zoekeersthetkoninkrijk.nl/2019/03/28/bescherm-je-hart/

(3) Zie ook: https://zoekeersthetkoninkrijk.nl/2018/10/14/de-genezing-van-de-blindgeborene/

De vluchtige gedachten van de mens

“De HEERE kent de gedachten van de mens: vluchtig zijn ze.” Psalm 94:11

De gedachten van de mens staan tegenover de gedachten van JHWH:

“Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.” Jesaja 55:8

In Psalm 94:11 worden de gedachten van de mens ‘vluchtig’ genoemd. Het Hebreeuwse woord dat in deze tekst met ‘vluchtig’ wordt vertaald, is hebel. En hebel betekent afgoden. Dit woord wordt voor (nietige) afgoden gebruikt in o.a. Deuteronomium 32:21, 1 Koningen 16:13, 26, Psalm 31:7, Jeremia 2:5, 8:19 en 14:22 en Jona 2:8.

Als we afgoden vereren, dan verlaten we Hem.

“Wie nietige afgoden vereren, verlaten Hem Die hun goedertieren is.” Jona 2:8

Dus als Psalm 94:11 zegt dat de gedachten van de mens afgoden (vluchtig, hebel) zijn, dan verlaten we Hem als Zijn gedachten niet onze gedachten zijn. Als we Hem niet dienen met onze gedachten, dan dienen we afgoden. Als het niet Zijn gedachten zijn (Jesaja 55:8), dan zijn het afgodische (vluchtige) gedachten. Als Zijn gedachten niet in ons hart zijn, dan zijn er afgoden in ons hart.

“Nu dan, doe de vreemde goden weg die te midden van u zijn, en richt uw hart op de HEERE, de God van Israël.” Jozua 24:23

Wees niet bevreesd, u hebt al dit kwaad wel gedaan, maar wijk niet langer van achter de HEERE af, en dien de HEERE met uw hele hart. Wijk niet af door de nietige afgoden na te volgen, die niet van nut zijn en niet kunnen redden, want zij zijn nietigheden.” 1 Samuël 12:20-21

Prediker staat bekend om zijn veelvuldige gebruik van dit woord ‘hebel’.

“Een en al vluchtigheid, zegt Prediker, een en al vluchtigheid, alles is vluchtig.” Prediker 1:2

Onze eigen werken zijn vluchtig (afgodisch), als ze niet uit Hem zijn:

“Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden, en zie, het was alles vluchtig en najagen van wind.” Prediker 1:14

“Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon.” Prediker 2:11

En ook begeerte is vluchtig volgens Prediker.

“Beter is het zien van de ogen dan het gaan in de weg van de begeerte. Ook dat is vluchtig en najagen van wind.” Prediker 6:9

Begeerte zit in ons hart.

“U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.” Mattheüs 5:27-28

“U zult niet begeren …” Exodus 20:17

Afgoden zijn ‘vluchtig’. Afgoden zijn nietig, of niets.

“Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere God is dan Eén.” 1 Korinthe 8:4

De gedachten van de mens zijn dus ‘niets’ voor Hem. En ook wij moeten ze haten:

“Ik haat hen die nietige afgoden vereren. Ík vertrouw op de HEERE.” Psalm 31:7

Haat jij de gedachten van de mens in jouw hart en denken?

Wat de mond uitkomt

“U hebt mijn hart beproefd, het ’s nachts doorzocht, U hebt mij getoetst, U vindt niets. Wat ik ook moge denken, het komt mij niet uit de mond.” Psalm 17:3

Toen ik deze tekst las, kwam een andere tekst in mijn gedachten over iets wat uit de mond komt:

“Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens.” Mattheüs 15:11

Deze twee teksten zijn met elkaar verbonden.

De Psalmist legt in zijn Psalm de verbinding tussen hart, denken en mond. Hij schrijft dat JHWH niets vond in zijn hart. Bedoeld wordt natuurlijk: niets slechts. En omdat er niets slechts in zijn hart was, kwam dit ook niet uit zijn mond. Hier wordt duidelijk dat wat uit onze mond komt, voortkomt uit ons hart en denken. Hart en denken zijn in de Bijbel met elkaar verbonden en worden vaak in één adem genoemd, bijvoorbeeld in Genesis 6:5: ‘de gedachtespinsels van zijn hart’. Onze woorden worden gevormd vanuit wat er in ons hart en denken is. Is Zijn waarheid in ons denken en hart, dan komen Zijn woorden van waarheid uit onze mond. Zijn er leugens en dwalingen vanuit de mens in ons denken en hart, dan komen die leugens en dwalingen uit onze mond.

Jesjoea bevestigt dit principe in Mattheüs 15:11. Hij legt uit dat fysiek voedsel dat we in onze mond stoppen, ons niet zal verontreinigen. Want het komt in de buik terecht en wordt vervolgens afgescheiden (vers 17). Maar wat uit onze mond komt, en voortkomt uit ons hart, dat verontreinigt ons. Wat uit onze mond komt, laat zien wat er in ons hart en denken is.

“Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen” Mattheüs 15:18-20

Kwaadaardige overwegingen zijn ‘gedachtespinsels van het hart’ van de mens, en die zijn volgens Genesis 6:5 ‘alleen maar slecht’. Uit ons menselijk hart komen de dingen voort die Jesjoea als voorbeelden noemt. Hier bevestigt Hij ook dat de kern van zonde in ons binnenste is. Want een ‘kwaadaardige overweging’ is al zonde, zonder dat daar een ‘kwaadaardige’ handeling voor vereist is. In hetzelfde rijtje worden overspel en ontucht genoemd. Met onze woorden kunnen we overspel plegen, maar ten diepste met de ‘gedachten van ons hart’. Eerder schreef ik al dat overspel en ontucht ten diepste verwijzen naar onze relatie met Hem*. Zijn we Hem trouw in ons denken en hart? Of flirten we met gedachten vanuit de mens van deze aarde? Met onze woorden kunnen we ook moorden. Dat zegt Jesjoea ook in Mattheus 5:21-22. Valse getuigenissen en lasteringen van Hem zijn woorden die uit onze mond komen en Hem niet verheerlijken, maar afbreuk doen aan Zijn beeld. Woorden van leugens en dwalingen over Hem en Zijn Woord (die één zijn). En daarmee vervormen we Zijn beeld, niet alleen voor onszelf maar ook voor anderen die onze woorden horen (en lezen). Ook die woorden komen voort uit leugens en dwalingen over Hem en Zijn Woord, leugens en dwalingen die in ons denken en hart zijn.

Om gezondigd te hebben, is het dus niet nodig dat we fysiek moorden, of overspel of ontucht plegen. Leugens en dwalingen in ons hart en denken, maken al dat we gezondigd hebben. Het is dus van groot belang om ons hart te beschermen, door ons binnenste te vullen met Zijn woorden van waarheid:

“Mijn zoon, sla acht op mijn woorden,
neig je oor tot wat ik zeg.
Laat ze niet wijken van je ogen,
bewaar ze in het binnenste van je hart.
Ze zijn immers leven voor wie ze vinden,
en genezing voor heel hun vlees.
Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is,
want daaruit zijn de uitingen van het leven.”
Spreuken 4:20-23

* Blog: Heb JHWH lief met heel je hart, en ook op mijn FB pagina: Naar uw Man zal uw begeerte uitgaan

Ik deed opnieuw wat slecht was in de ogen van JHWH …

Als je de diepere geestelijke betekenis kent van woorden en uitdrukkingen in de Bijbel – die door de patronen van gebruik hiervan zichtbaar wordt – dan komt wat Hij ons wil vertellen door Zijn Woord veel dichterbij. Dan wordt het veel confronterender. En dan gaat het Zijn uitwerking hebben binnenin ons, waardoor bevrijding zal volgen. Want Zijn waarheid maakt vrij (Joh. 8:32-33). En dat is waarom deze ‘manier’ van Bijbeluitleg niet de zoveelste theologie is, maar waarom het ons echt kan veranderen. Naar ik geloof waar Zijn Woord voor bedoeld is (2 Timotheüs 3:16). En dat is mijn drive om hierover te blijven schrijven, zodat het ook anderen kan veranderen zoals het mij heeft gedaan (en nog steeds doet).

Als voorbeeld noem ik regelmatig deze:

“En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten (…). En Hij zei tegen hen (….) u hebt er een rovershol van gemaakt”. Mattheüs 21:12-13

Wat hier in de diepere betekenis staat is dit:

En Jezus ging mijn denken binnen en dreef alle leugens en dwalingen die ik in/vanuit mijn denken heb onderwezen en aangenomen naar buiten, (…). En Hij zei tegen mij (….) je hebt er een rovershol van gemaakt.

En dat komt dieper binnen. Want dan realiseer ik mij dat Jesjoea met de tempelreiniging duidelijk wil maken dat mijn hart en denken een rovershol zijn, en dat Hij die wil reinigen.

Het ‘om-schrijven’ van Richteren 10:6-16 naar de diepere geestelijke betekenis van ‘afgoden’, maakte op mij opnieuw weer indruk. Als je de diepere betekenis van afgoden kent, namelijk leugens en dwalingen in ons denken en hart*, dan is deze tekst over het dienen van allerlei goden van andere volken, en de emotionele reactie van JHWH daarop, veel confronterender en komt het veel dichterbij. Dan gaat het niet alleen over het volk Israël duizenden jaren geleden. Maar dan gaat het over mij. En dan staat er dit:

Maar ik deed opnieuw wat slecht was in de ogen van JHWH, en diende (richtte mij tot) leugens en dwalingen in mijn denken en hart (afgoden). Ik verliet JHWH en diende Hem niet. Toen ontbrandde de toorn van JHWH tegen mij en Hij leverde mij over aan de leugens en dwalingen. En deze begonnen mij te verdrukken en te vertrappen. Deze onderdrukten mij. Ik zat zeer in het nauw. Toen riep ik tot JHWW en ik zei: Ik heb tegen U gezondigd, zowel omdat ik mijn God heb verlaten, alsook omdat ik leugens en dwalingen heb gediend (me daarop heb verlaten). Maar JHWH zei tegen mij: Heb Ik je niet van de leugens en dwalingen verlost, toen zij je onderdrukten en je tot Mij riep en Ik je daarvan verloste? En toch heb je Mijn waarheid verlaten en leugens en dwalingen gediend. Daarom zal Ik je niet meer verlossen. Ga weg en richt je tot de leugens en dwalingen die je verkozen hebt. Laten die je verlossen ten tijde dat je in nood verkeert! Maar ik zei tegen JHWH: Ik heb gezondigd. Doet U maar met mij naar alles wat goed is in Uw ogen; alleen, red mij toch op deze dag! En ik deed de leugens en dwalingen weg en diende JHWH. Toen kon Zijn ziel mijn moeite niet langer verdragen.

En dat is waarom we Zijn waarheid in ons denken en hart zouden moeten willen, in plaats van leugens en dwalingen vanuit het denken van de mens. Leugens en dwalingen verdrukken ons. Maar Hij wil ons daarvan verlossen.

– – – –

* Als we ons denken richten op afgoderij, dan verlaten we Hem. Want door afgoderij richten we ons op iets anders dan op JHWH. Geestelijke afgoderij is het geloven in leugens en dwalingen in ons denken, in plaats van Zijn waarheid. Of het een fysiek beeld is of een beeld, een leugen, in ons hoofd: het effect is hetzelfde. En de beelden in ons hoofd zijn lastiger te onderscheiden omdat die niet tastbaar, niet fysiek zichtbaar zijn. Als we Hem niet aanbidden in ons denken en hart, als we dus ons denken en hart niet vullen met Zijn waarheid, dan aanbidden we leugens en dwalingen. En dat zijn onze geestelijke afgoden.

Zie ook: https://www.facebook.com/zoekeersthetkoninkrijk/posts/937979939887191

Donderpreekjes?

Soms krijg ik de opmerking dat wat ik schrijf zo negatief is. Dat ik zo negatief schrijf over de mens. Dat het donderpreekjes zijn. In Hem zijn we toch volmaakt? En zo ziet Hij ons toch ook? Ik begrijp wel dat het zo kan overkomen, vandaar dat het me goed leek om hier een blog aan te wijden.

Wat ik schrijf gaat met name over de staat van ons hart en denken. Ten opzichte van het hart en denken van JHWH. Hoe je het ook wendt of keert, in die vergelijking komen we niet positief uit de bus. De Bijbel gebruikt hier verschillende symbolen voor, waardoor deze boodschap op praktisch elke bladzijde van de Bijbel terugkomt. Het is iets wat JHWH blijkbaar heel duidelijk wil maken, alsof Hij het door een megafoon schreeuwt. 

Wil dat dan zeggen dat Hij ons niet lief heeft? Of dat Hij als een straffende God hoog in de hemel op ons zondige mensen neerkijkt met minachting? Nee, dat geloof ik niet. Het is júist omdat Hij ons liefheeft. JHWH heeft lief, Hij ís liefde. En Zijn liefde wil dat we ons laten bevrijden van de staat van ons menselijke hart en denken. Zijn liefde wil dat we niet langer worstelen met wat in ons hart en denken is, wat niet Zijn waarheid is. Want Zijn waarheid maakt vrij (Johannes 8:32, 33). Hij wil dat we vrij worden, steeds meer.

Wat we misschien niet altijd goed realiseren, is dat Hij ons wil bevrijden van iets waar we misschien van denken dat we daar geen last van hebben … totdat we ervan bevrijd zijn. Zoals ongelovige mensen niet weten wat ze missen, totdat ze tot geloof komen. Hij wil dat we gaan leven naar Zijn wil, in alle opzichten. En dat begint met Zijn wil in ons denken en hart. Dat begint met Hem op de troon. Dat begint met steeds meer van Hem, steeds minder van mij (Johannes 3:30). Dat begint met Zijn Koninkrijk (Mattheüs 6:33, Lukas 17:21), in plaats van mijn koninkrijk. Dat begint met Zijn waarheid in ons denken en hart.

Dat wil Hij niet om de Goddelijke tiran uit te hangen. Dat is menselijk gedacht, omdat de gevallen wereld zo in elkaar zit. Hij is onze Maker, zou Hij niet weten wat het beste voor ons is? Het is een grote dwaling om te denken dat we het zelf beter weten, dat we zelf wel weten wat goed voor ons is. Dat we zelf wel weten wat waarheid is. Hij wil dat we dat opgeven, stapje voor stapje. Hij wil ons daarvan bevrijden. Zijn waarheid, tegenover onze dwaling. Dat is geestelijke groei. En dat maakt vrij. Zo worden we, door Zijn waarheid, steeds meer gevormd naar Zijn beeld (Efeze 4:15).

En tenslotte, als Zijn Woord waarheid is (Johannes 17:17), en Zijn waarheid vrijmaakt (Johannes 8:32,33), dan is het natuurlijk enorm belangrijk dat we Zijn Woord wel juist begrijpen. Dan moeten we onderzoeken hoe Híj wil dat we Zijn Woord begrijpen. In plaats van ‘eigenmachtige’ uitleg vanuit de mens (2 Petrus 1:20). Ik begrijp goed als je denkt dat ook ik de Bijbel ‘eigenmachtig’ uitleg. Of als je denkt dat dit weer een zoveelste manier is van de Bijbel uitleggen, die naast alle andere – zelfs tegensprekende – uitleggen staat. Het is aan jou om wat ik schrijf in de Schriften te onderzoeken (Handelingen 17:11). En ik sta altijd open voor eerlijke vragen.

Zieke stenen in ons denken

“dan moet de priester opdracht geven om de stenen waaraan die ziekte zich bevindt, eruit te breken, en ze buiten de stad te werpen, op een onreine plaats.” Leviticus 14:40

Dit gedeelte uit Leviticus 14 gaat over melaatsheid in een huis. Bij melaatsheid in een huis moeten de aangetaste stenen eruit worden gebroken, en die moeten buiten de stad worden geworpen op een onreine plaats.

Een huis verwijst in de Bijbel naar ons denken (1). Wat zijn de ‘bouwstenen’ van ons denken? Dat zijn onze gedachten. In deze tekst gaat het om zieke stenen. De ziekte van melaatsheid verwijst naar leugens en dwalingen in ons denken (2). En die maken ons denken onrein, wat de ‘onreine plaats’ in deze tekst verklaart. Elke ‘zieke steen’ van leugen moet uit ons denken worden ‘gebroken’.

De symboliek uit Leviticus 14 vinden we terug in Lukas 8, waar Jesjoea demonen naar een onreine plaats stuurt. Hij stuurt demonen naar varkens, en die zijn volgens Leviticus 11:7 onrein. Maar wat hebben demonen te maken met leugens en dwalingen?

In het Oude Testament is er slechts een handjevol teksten waarin demonen worden genoemd. In deze teksten worden twee verschillende Hebreeuwse woorden gebruikt voor demonen: sa’ier (strongnummer 8163) en sjeed (strongnummer 7700). Sa’ier betekent geitenbok, en wordt van de 29 keer dat dit woord voorkomt in de tekst van het Oude Testament, slechts twee keer vertaald met demonen. In deze beide teksten gaat het om een afgod. In de Israëlische afgoden cultus, die was overgenomen van Egypte, werd de geitenbok als afgod aanbeden. Het Hebreeuwse woord sjeed wordt ook gebruikt in de strekking van een afgod. Aan deze ‘sjeed’ werd geofferd. Uit het gebruik van de Hebreeuwse woorden voor demonen in het Oude Testament, kunnen we dus afleiden dat demonen en afgoden met elkaar verbonden zijn.

In een eerder blog (3) heb ik uitgelegd wat een afgod in de kern precies is. Als we ons denken richten op afgoderij, dan verlaten we Hem. Want door afgoderij richten we ons op iets anders dan op JHWH. Geestelijke afgoderij is het geloven in leugens en dwalingen in ons denken, in plaats van Zijn waarheid. Of het een fysiek beeld is, al dan niet in de vorm van een geitenbok, of een beeld, een leugen, in ons hoofd: het effect is hetzelfde. En de beelden in ons hoofd zijn lastiger te onderscheiden omdat die niet tastbaar, niet fysiek zichtbaar zijn. Als we Hem niet aanbidden in ons denken en hart, als we dus ons denken en hart niet vullen met Zijn waarheid, dan aanbidden we leugens en dwalingen. En dat zijn onze geestelijke afgoden. Zo zijn demonen dus verbonden met afgoden, en in de kern met leugens en dwalingen in ons denken.

Waar in het Oude Testament slechts in een handjevol teksten sprake is van demonen, vinden we in het Nieuwe Testament veel meer teksten. Het overgrote deel van deze teksten staat in de Evangeliën. De Evangeliën zijn verslagen van het onderwijs van Jesjoea over het Koninkrijk. Het uitdrijven van demonen heeft alles te maken met het Koninkrijk:

“Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.” Mattheüs 12:28

Net zo goed als het uitdrijven van leugens en dwalingen, en het aannemen van de waarheid, alles te maken hebben met Zijn Koninkrijk. Met Zijn Koninkrijk binnen in ons, in ons denken en hart:

“En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.” Lukas 17:21

Jesjoea dreef demonen uit met Zijn woord:

“Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord” Mattheüs 8:16

Leugens en dwalingen worden vernietigd door Zijn woord van waarheid (Johannes 17:17). Laat Zijn woord van waarheid (‘de kennis van God’) dus de zieke ‘stenen’ uit jouw ‘huis’ breken:

“Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus” 2 Korinthe 10:5

En dan zal bevrijding volgen. Want Zijn waarheid maakt ons vrij!

“Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.” Johannes 8:31-32

– – – –

(1) Zie o.a. het blog Als Zijn heerlijkheid onze tabernakel vervult, en op mijn FB pagina: huis = denken.

(2) Zie het blog Geestelijke dood een geestelijk leven.

(3) Het heil is van JHWH (Jona deel 2)

De stenen tafelen

De stenen tafelen werden twee keer aan Mozes gegeven. Als we de geschiedenissen lezen van deze beide gebeurtenissen, dan valt op dat er verschillen zijn. Als we de patronen in het Woord volgen van deze verschillen, dan komen we tot interessante ontdekkingen over de diepere betekenis hiervan. En dan ontdekken we ook hoe verschillende Bijbelteksten met deze geschiedenissen verbonden zijn en ons steeds hetzelfde vertellen. Een boodschap die JHWH blijkbaar belangrijk genoeg vindt om te blijven herhalen.

“Toen ik de berg opgeklommen was om de stenen tafelen, de tafelen van het verbond dat de HEERE met u gesloten had, te ontvangen, bleef ik veertig dagen en veertig nachten op de berg. Ik at geen brood en dronk geen water. En de HEERE gaf mij de twee stenen tafelen, beschreven door de vinger van God; daarop stonden alle woorden die de HEERE met u gesproken had op de berg, vanuit het midden van het vuur, op de dag dat u daar bijeenkwam.” Deuteronomium 9:9-10

Mozes ontving de eerste stenen tafelen van JHWH. Deze gooide Mozes stuk toen hij het volk in afgoderij aantrof terwijl hij van de berg afdaalde; symbool van het overtreden door het volk van wat er op de stenen tafelen geschreven stond.

“In die tijd zei de HEERE tegen mij: Houw twee stenen tafelen voor u uit, net als de eerste, en klim de berg op, naar Mij toe; ook moet u een kist van hout voor u maken.” Deuteronomium 10:1

De tweede set stenen tafelen moest Mozes zelf uithouwen en meebrengen. De tweede keer moest Mozes niet alleen de stenen tafelen meebrengen, maar ook een kist van hout maken. De kist van hout was bedoeld om de stenen tafelen in te leggen, direct nadat Mozes weer van de berg was afgedaald (Deuteronomium 10:5). Deze kist van hout was natuurlijk de ark van het verbond.

“Er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen, die Mozes bij de Horeb daarin gelegd had, toen de HEERE een verbond gesloten had met de Israëlieten, toen zij uit het land Egypte waren vertrokken.” 1 Koningen 8:9

Elk voorwerp in de Bijbel dat inhoud kan bevatten, is een geestelijke verwijzing naar ons denken en hart. En de inhoud hiervan, zijn gedachten. Ook de ark van het verbond is een voorwerp dat inhoud bevatte. De ark verwijst geestelijk dus ook naar ons denken en hart. Dat Mozes de tweede set stenen tafelen, beschreven met de woorden van JHWH, in de houten kist moest leggen symboliseert dat Zijn woorden in ons denken en hart moeten zijn. Zijn gedachten moeten onze gedachten zijn (Jesaja 55:8). En dit is een belangrijk verschil met de eerste stenen tafelen.

Wat de tweede set stenen tafelen in het ‘binnenste’ van de kist symboliseert staat in Jeremia 31:33:

“Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven.”

Als Hij Zelf Zijn woorden in ons hart schrijft, dan zijn Zijn woorden niet buiten ons, zoals de eerste set stenen tafelen. Als Hij Zelf Zijn woorden in ons hart schrijft, dan zijn ze in ons, zoals de tweede set stenen tafelen in de ark.

De eerste set ging nergens in, en de stenen tafelen werden stukgebroken. Dit is als Zijn woorden buiten ons zijn, en we niet handelen of leven vanuit Zijn woorden in ons. Als we niet handelen vanuit Zijn woorden in ons binnenste, dan handelen we vanuit eigen menselijke kracht. En dan lijkt onze motivatie op die in heidense godsdiensten, waarbij allerlei handelingen en rituelen moeten worden gedaan om de god(en) tevreden te stellen. Dat is voor velen een valkuil; dan spreek ik ook voor mezelf. En dan falen we, wat het stukgooien van de eerste set stenen tafelen symboliseert.

De tweede set stenen tafelen symboliseert Zijn woorden dieper in ons, in ons binnenste, in ons hart en denken. Vanuit Zijn woorden in ons hart en denken, zullen we vanzelf naar Zijn woorden gaan handelen, gaan leven. We kunnen niet anders als ons hart en denken meer en meer gaan lijken op Zijn hart en denken (Jesaja 55:8, Efeze 4:15-32).

“Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.” Ezechiël 36:26

De woorden van JHWH in de ark van het verbond waren op steen geschreven. Maar Hij wil Zijn woorden in ons hart schrijven (Jeremia 31:33). Dat is de bediening van de Geest (het geestelijke), die levend maakt. In plaats van de letter (het letterlijke), die doodt (2 Korinthe 3:6-8). En hierdoor zal ons hart en denken worden veranderd naar Zijn beeld.

“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.” 2 Korinthe 3:18

En wellicht is dat de reden dat Mozes de tweede set stenen tafelen zelf moest uithouwen en mee moest nemen naar ‘boven’. De eerste set kwam van ‘boven’, door JHWH Zelf uitgehouwen. De tweede set kwam van de aarde ‘beneden’, en moest Mozes zelf aan JHWH geven zodat Hij Zijn woorden daarop kon schrijven. Dit symboliseert ons hart van steen, met leugens en dwalingen vanuit het denken van de mens van de aarde ‘beneden’, waar Hij Zijn woorden van waarheid in wil schrijven als wij ons hart van ‘beneden’ naar ‘boven’ aan Hem geven. Zo wordt ons hart van steen een hart van vlees.