In het begin…

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.”
Genesis 1:1

Deze maand is de cyclus van parasja lezingen weer opnieuw begonnen, bij Genesis 1. Voor mensen die hier niet mee bekend zijn: dit is een wekelijks leesrooster van bijbelgedeelten die worden gelezen in Joodse synagogen, en christelijke (messiaanse) gemeenten die zich hierbij aansluiten, en bevat steeds gedeelten uit de Torah (de 5 boeken van Mozes), de Profeten en voor Messiasbelijdende Joden en christelijke (messiaanse) gemeenten ook uit het Nieuwe Testament.

Afgelopen sjabbat werd dus weer begonnen met Genesis 1:1, de eerste woorden van de bijbel. In het Hebreeuws begint de bijbel met: beresjiet. En dit wordt vertaald met: in het begin. Veel Joden en (messiaanse) christenen die de parasja lezingen volgen, hebben afgelopen sjabbat nagedacht over deze beginwoorden van de bijbel. En ook over de vraag waarom de bijbel begint met de letter B, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet (alefbeet), en niet met de letter A. De Hebreeuwse taal is een rijke, beeldende taal en letters en woorden in de bijbel worden niet toevallig gebruikt. De huidige Hebreeuwse letters zijn ontstaan uit pictogrammen (afbeeldingen). In de tijd van onze bijbelse voorouders werden niet de huidige Hebreeuwse letters gebruikt, maar die pictogrammen. De letter A (de alef) komt voort uit een pictogram van een os en staat onder andere voor kracht. De letter B (de beet) komt voort uit een pictogram van een tent of een huis en staat ook voor huis. Beet is ook het Hebreeuwse woord voor huis.

Waarom begint de bijbel met de Hebreeuwse beet, dus huis? Het lijkt erop dat JHWH vanaf het allereerste begin al duidelijk wil maken dat het huis belangrijk is, dat alles om het huis draait. Je zou kunnen zeggen dat de bijbel op deze manier begint: HUIS! En dan vervolgt met de rest van de tekst. Waarom is huis zo belangrijk? Gisteren heb ik gehoord dat dit kan verwijzen naar het feit dat JHWH onder ons wil wonen, dat Hij Zijn huis onder ons wil bouwen. Dat het Hem dus gaat om relatie met ons. En dat is een mooie gedachte en helemaal waar. Maar als je weet waar de geestelijke betekenis van het woord huis in de bijbel naar verwijst, dan wordt de betekenis nog zoveel rijker en dieper.

Het begrip huis in de bijbel verwijst naar ons denken. Het feest van de ongezuurde broden verwijst bijvoorbeeld naar dit huis, naar ons denken. Tijdens het feest van de ongezuurde broden moeten we het zuurdeeg uit onze huizen (ons denken dus) wegdoen (Exodus 12:15). Zuurdeeg verwijst in de bijbel naar zonde, naar de leugens en dwalingen in ons denken (de gedachtenspinsels van ons hart volgens Genesis 6:5). Jesjoea vergeleek het onderricht van de Farizeeën en de Saduceeën in Mattheüs 16:6-12 met zuurdeeg, omdat het dwaling was. In de gelijkenis van de dwaze en de wijze man uit Lukas 6 bouwt de wijze man zijn huis op de rots. Rots verwijst in de bijbel naar Jesjoea de Messias (zie bijvoorbeeld 1 Korinthe 10:4). We zijn volgens deze gelijkenis dus wijs als we ons huis, ons denken dus, bouwen op Hem. Als we ons denken dus vullen met de diepere waarheid en wijsheid van Zijn onderwijs. Dat is het proces waar Efeziërs 4:23 naar verwijst:“en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken”. Meer over de geestelijke betekenis van deze bijbelse begrippen leg ik uit in mijn boek.

Als we beseffen dat de diepere geestelijke betekenis van het begrip huis in het Woord verwijst naar ons denken, maar óók naar Zijn denken, en we vervolgens zien dat JHWH het zo heeft geleid dat Zijn Woord begint met de Hebreeuwse letter beet, dat huis betekent, wat kunnen we daar dan uit afleiden? We zouden dan kunnen zeggen dat de bijbel op deze manier begint: DENKEN! Het lijkt erop dat JHWH ons er boven alles op wil wijzen hoe belangrijk ons denken is. En Zijn denken, waar we ons denken mee moeten synchroniseren zodat we gelijkvormig worden aan Zijn beeld.

 “En God schiep de mens naar Zijn beeld” Genesis 1:27

En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig [begeren doen we in ons denken en hart] was om er verstandig [denken] door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.” Genesis 3:6
We kennen het vervolg…

De bijbel verwijst keer op keer naar ons denken (en ons hart, dat rechtstreeks met ons denken in verbinding staat). Kan dat de reden zijn dat de bijbel begint met de Hebreeuwse letter B en niet met de letter A?

USA