Wat is waarheid?

“Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid?” Johannes 18:38

Wat is waarheid? Volgens wereldse opvattingen is de waarheid relatief. We hebben allemaal onze ‘eigen’ waarheid. En dat is heel politiek correct natuurlijk. Leugen mogen we geen leugen meer noemen. Maar als mijn ‘waarheid’ lijnrecht tegenover de jouwe staat, wat is dan de waarheid? Is waarheid subjectief?

Het antwoord op de vraag van Pilatus had Jesjoea een hoofdstuk eerder al gegeven:

“Uw woord is de waarheid.” Johannes 17:17

En de waarheid staat in verbinding met Zijn Koninkrijk.

“Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie.” Kolossenzen 1:5

Het Evangelie dat Jesjoea onderwees, is het Evangelie van het Koninkrijk (Lukas 4:43). Het Koninkrijk in ons binnenste, in ons denken en hart (Lukas 17:21).

Waarheid is meer dan een theorie, of kennis, of iets intellectueels.

“die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.” 2 Timotheüs 3:7

Waarheid moet in ons binnenste zijn, in ons hart.

“Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt.” Psalm 15:2

“Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste.” Psalm 51:7

Waarom zouden we het belangrijk moeten vinden om te weten wat de waarheid is? Eén reden is dat Zijn waarheid ons denken en hart reinigt van leugens en dwalingen.

“Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart” 1 Petrus 1:22

“opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord” Efeze 5:26

Dat is de reden dat Zijn waarheid ons vrijmaakt.

“en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.” Johannes 8:32

Zijn waarheid verandert, vernieuwt, ons denken en hart.

“als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is,

(…) en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken” Efeze 4:21, 23

En hoe meer we ons hart en denken vullen met Zijn waarheid, hoe meer we groeien naar Zijn beeld.

“maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.” Efeze 4:15

Want Hij ís de Waarheid.

“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Johannes 14:6

Dat we Zijn naam noemen, of Hem kennen, betekent overigens niet automatisch dat Zijn waarheid ook in ons hart is.

“Hoor dit, huis van Jakob, u die genoemd wordt met de naam Israël, en die uit de wateren van Juda bent voortgekomen, die zweert bij de Naam van de HEERE en de Naam van de God van Israël noemt, maar niet in waarheid en niet in gerechtigheid.” Jesaja 48:1

“Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. (…) Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen.” Romeinen 1:21 ,25

Hebben we waarheid, of leugen in ons hart? Hoe weten we wat waarheid is?
– wordt het bevestigd in Zijn Woord? Hoe duidelijker, hoe beter. Hoe vaker het op verschillende plekken in het Woord wordt herhaald, hoe aannemelijker.
– is het verbonden met Zijn Koninkrijk? (Zoek éérst het Koninkrijk van God, Matt. 6:33)
– komen we er geestelijk meer door in de vrijheid? Of houdt het ons ergens gebonden?
– verandert het ons denken en hart, waardoor we gaan wandelen naar de nieuwe mens? (Efeze 4)
– gaan we hierdoor meer op Hem lijken?

Overigens is het een leugen te geloven dat ons hart en denken al ten volle gevuld zijn met Zijn waarheid.

“Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.” 1 Johannes 1:8

Zonde is ten diepste de leugens en dwalingen in ons denken en hart (‘gedachtespinsels van ons hart’, Genesis 6:5). En waar leugens en dwalingen zijn, is Zijn waarheid niet. Want we hebben gezien dat Zijn waarheid ons reinigt van leugens en dwalingen.

“Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.” Johannes 17:17, 19

Wees geheiligd door Zijn Waarheid in je denken en hart.

“Heb dan de waarheid en de vrede lief!” Zacharia 8:19

USA