Heden is deze Schrift in vervulling gegaan

“De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.” Lukas 4:18-21

Dit zijn de woorden van Jesjoea, toen Hij op een sjabbat in de synagoge van Nazareth werd uitgenodigd om de parasja-lezing te doen. (De parasja-lezing is het traditionele Joodse Bijbelleesrooster.) Het gedeelte dat die week op het rooster stond, was Jesaja 61. En nadat Jesjoea dit gedeelte had gelezen, legde Hij uit dat deze tekst over Hem gaat.

De beloftes die Jesjoea hier geeft, met gebruik van de geïnspireerde woorden van Jesaja, zijn niet letterlijk bedoeld. Hij verkondigde het Evangelie ook aan letterlijke rijken, en Hij liet geen letterlijke gevangenen vrij door Zijn prediking. We mogen dus aannemen dat de blinden die Hij noemt ook geestelijk opgevat kunnen worden. Overigens hoeven een letterlijke en een geestelijke betekenis elkaar niet uit te sluiten, ze kunnen elkaar aanvullen.

Welke beloftes geeft Jesjoea in dit gedeelte?

… aan armen het Evangelie te verkondigen

Het Evangelie dat Jesjoea verkondigde, was het Evangelie van het Koninkrijk (Mattheüs 9:35, Lukas 4:43). Het Koninkrijk binnen in ons, in ons hart en denken (Lukas 17:21). Dit is een schat van onschatbare waarde. De schat in de akker, waar we alles voor willen verkopen (Mattheüs 13:44) (1). De schat van wijsheid en kennis, die in Jesjoea verborgen zijn (Kolossenzen 2:2-3). Als je een schat hebt, dan ben je niet langer arm. En in de Bergrede staat dat deze wordt gegeven aan de ‘armen van geest’:

“Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.” Mattheüs 5:3

We zijn arm van onze eigen geest, als Zijn Geest van waarheid (Johannes 14:16) in volle rijkdom in ons hart en denken is. Als we de geest van ons denken laten vernieuwen door Zijn onderwijs, Zijn prediking van het Evangelie (Efeze 4:21, 23). Hij moet meer worden, en ik minder (Johannes 3:30).

Ben jij arm van (je eigen) geest? Heb jij die schat al gevonden?

… genezen wie gebroken van hart zijn

De schat van wijsheid en kennis die in Jesjoea verborgen zijn, geneest ook ons hart. Dit wordt duidelijk in Spreuken 4, waar staat dat we de wijsheid niet moeten verlaten want zij zal ons bewaren en beschermen (vers 6). We moeten Zijn woorden van wijsheid en waarheid niet verlaten, we moeten ze bewaren in het binnenste van ons hart. Want ze zijn leven en genezing voor ons, voor ons hart (vers 21-23). Leugens en dwalingen breken ons hart. Als we ons gebroken hart vullen met Zijn woorden van waarheid, dan geneest ons hart van de leugens en dwalingen. Zijn waarheid verdrijft de leugens en dwalingen. (2)

Heb jij nog gebrokenheid in je hart? Vul je hart met Zijn woorden van waarheid.

… aan gevangenen vrijlating te prediken

Jesjoea zegt hier, met gebruik van de geïnspireerde woorden van Jesaja, dat gevangen vrijkomen door Zijn prediking. Het zijn Zijn woorden van waarheid, die ons vrijmaken (Johannes 8:31-32). Leugens en dwalingen in ons denken en hart, dat zonde ten diepste is (Genesis 6:5), houden ons gevangen. Het loon van de zonde is de dood (Romeinen 6:23). Het denken van het vlees (zonde, leugens en dwalingen) is de dood, maar het denken van de Geest van waarheid is leven en vrede (Romeinen 8:6).

Voel jij je volledig vrij? Of ben je nog ergens gevangen? Vul je hart en denken met Zijn woorden van waarheid.

… aan blinden het gezichtsvermogen

Het Licht van de wereld geeft geestelijk blinden weer het licht in de ogen (Johannes 9:5). Hij is in deze wereld gekomen opdat zij die niet zien, zien zouden (Johannes 9:39). Als we denken dat we zien, maar in werkelijkheid niet zien, dan blijven we in onze zonde (Johannes 9:41). Als we Zijn waarheid niet werkelijk ‘zien’, dan blijven we in onze leugens en dwalingen. En dat houdt ons gevangen. (3)

“Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen.” Mattheüs 13:16

Zie jij ten volle Zijn licht? Of zijn er nog leugens en dwalingen in je denken en hart die je (deels) het zicht belemmeren?

… verslagenen weg te zenden in vrijheid

“Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.” Johannes 8:31-32

Als wij zijn vrijgemaakt door Zijn evangelie van het Koninkrijk, door Zijn woorden van waarheid en wijsheid, dan zendt Hij ook ons uit om vrijlating aan anderen te verkondigen.

“En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” Mattheüs 10:7

Wat predik jij aan anderen?

Terug naar de Bergrede:

“Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.” Mattheüs 5:8

Amen!

(1) Zie ook: https://zoekeersthetkoninkrijk.nl/2018/03/21/de-schat-in-de-akker/

(2) Zie ook: https://zoekeersthetkoninkrijk.nl/2019/03/28/bescherm-je-hart/

(3) Zie ook: https://zoekeersthetkoninkrijk.nl/2018/10/14/de-genezing-van-de-blindgeborene/

USA