Loofhuttenfeest

Binnenkort wordt het Loofhuttenfeest weer gevierd. Volgens instructies in Leviticus 23 worden er loofhutten gebouwd met takken van bomen, en er wordt zeven dagen in de loofhut feest gevierd. Volgens Leviticus 23:43 is dit feest ingesteld om het wonen in loofhutten na de uittocht uit Egypte in herinnering te houden. In Kolossenzen 2:16 en 17 schrijft Paulus dat de feesten een schaduw zijn. Het Hebreeuwse woord voor schaduw (צל) wordt in de Bijbel onder meer gebruikt voor het besef van de tijdelijkheid van ons aardse leven (zoals in Job 8:9, Job 14:2 en Prediker 6:12), tegenover de eeuwige dingen van Boven (zoals in Kolossenzen 2 en Hebreeën 5). In 2 Korinthe 4:18 schrijft Paulus dat we onze ogen niet op de dingen moeten richten die we zien en die tijdelijk (van deze aarde) zijn, maar op de dingen die we niet zien en die eeuwig zijn. Ook het Loofhuttenfeest is een schaduw. Welke eeuwige, geestelijke betekenis achter dit feest zit wordt duidelijk als we kijken naar de symbolen die worden gebruikt in de instructies voor het Loofhuttenfeest

Het meest duidelijke onderdeel van dit feest is de loofhut. Het Hebreeuwse woord voor loofhut is סֻכָּה (soeka). Dit woord wordt ook wel vertaald met tent. Het woord סֻכָּה komt van סֹךְ, en ook dit woord wordt vertaald met hut. In Psalm 76:3 wordt met deze ‘hut’ in Salem de tabernakel bedoeld. De King James vertaling vertaalt hier ook met ‘tabernacle’. En ook de tabernakel was een tent. Verblijfplaatsen zoals hut, tent en tabernakel, verwijzen in de Bijbel naar ons denken. Meer uitleg hierover vind je in Zoek eerst het Koninkrijk en in andere blogs op deze website. Ook de loofhut verwijst dus naar ons denken.

Het Loofhuttenfeest wordt gevierd in de zevende maand, en duurt zeven dagen. Het getal zeven verwijst in de Bijbel naar volmaaktheid, daar zijn Bijbeluitleggers het in het algemeen wel over eens. In Zoek eerst het Koninkrijk laat ik voorbeelden van Bijbelteksten zien waar met het getal zeven wordt verwezen naar een volmaakt denken. Een volmaakt denken is een denken vol van Zijn waarheid, en zonder leugens en dwalingen vanuit de mens van de (geestelijke) aarde.

De takken van bomen die voor de loofhut worden gebruikt, verwijzen naar mensen. Een duidelijke aanwijzing hiervoor vinden we in Psalm 1, waar de mens die zich niet bezighoudt met leugens en dwalingen (‘de raad van de goddelozen’) maar met Zijn wet (Zijn waarheid), wordt vergeleken met een boom die vrucht geeft. De vertaling van het Hebreeuwse woord תּוֹרָה gaat trouwens verder dan de wereldse opvatting van het woord ‘wet’. תּוֹרָה betekent de instructies of richtlijnen voor het 100-voud Leven zoals Hij dat bedoeld heeft. Het zijn Zijn volmaakte instructies voor een volmaakt leven. En Zijn ‘wet’ is ook een onderdeel van het Loofhuttenfeest. In Deuteronomium 31:10 staat dat elke zeven jaar (opnieuw het getal zeven), op het Loofhuttenfeest de wet moet worden voorgelezen zodat iedereen deze kan horen en Zijn wet kan leren houden (het leven kan leren leven zoals Hij dat bedoeld heeft).

Terug naar het doel van het Loofhuttenfeest in Leviticus 23:
“zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God.” Leviticus 23:43

Het Loofhuttenfeest gaat om het proces van de vernieuwing van ons denken (Efeze 4:23), de ‘uittocht’ van ons denken uit het aardse ‘Egypte’, groeiend naar het volmaakte 100-voud denken: Zijn gedachten (Jesaja 55:8). Van dag één, naar de volmaakte zevende dag. We kunnen het ook de bevrijding van ons denken noemen (Johannes 8:32), zoals het volk Israël uit Egypte werd bevrijd. En het bevrijden van ons denken gaat over het bevrijden van leugens en dwalingen door het aannemen van Zijn waarheid. Opvallend is ook dat onder het volk het gebruik was ontstaan om de loofhut op het dak te bouwen (Nehemia 8:17). Het dak is het hoogste punt van het huis, dat het dichtstbij de (geestelijke) hemel Boven staat.

In Johannes 7 viert Jesjoea het Loofhuttenfeest. Interessant is dat Jesjoea dat eerst in verborgenheid doet (vers 10), en naarmate de dagen van het feest vorderen komt Hij in het openbaar (vers 14). Naarmate het proces van de vernieuwing (of bevrijding) van ons denken vordert, gaan we Hem (of: Zijn waarheid) steeds beter ‘zien’. Jesjoea onderwees tijdens het Loofhuttenfeest Zijn waarheid (vers 14-17). Op de laatste (zevende) dag van het feest (vers 37), roept Jesjoea op om het Levende Water van Zijn waarheid te drinken. Daarop kwamen velen tot inzicht in de Waarheid (vers 40). Door Zijn waarheid in ons op te nemen (in te drinken), groeien we naar het volmaakte denken van de zevende dag. Bevrijd van leugens en dwalingen, en vol van Zijn waarheid.

“en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.” Johannes 8:32

USA