Van stokslagen ga je niet dood. Je ontvangt er juist (geestelijk) leven door!

“Onthoud een kind geen onderricht, van stokslagen gaat het niet dood. Sla het met de stok, en je redt het van het dodenrijk.”
Spreuken 23:13-14

Wat opvalt in deze tekst, is dat het resultaat van het slaan met de stok redding van het dodenrijk is. En dat het slaan met de stok als onderricht (onderwijs) wordt beschouwd. Het slaan met een stok lijkt negatief, in onze (letterlijke) ogen, in onze huidige tijd. Maar als het resultaat redding van het dodenrijk is, dan wil je met die (geestelijke) stok (geestelijk) geslagen worden.

Wat veroorzaakt geestelijke dood? Het loon van de zonde is de dood (Romeinen 6:23). Zonde veroorzaakt dus dood. Als de stok je dus redt van de dood, dan redt de stok je van de zonde. De stok ‘slaat’ de zonde er dus uit. En zonde zijn onze ‘gedachtespinsels’ (zie Genesis 6:5, waar de oorzaak van de zondvloed wordt vermeld), dit zijn de leugens en dwalingen in onze gedachten. Wat slaat de leugens en dwalingen uit ons denken? Of eigenlijk, wie? Dat doet degene die de waarheid van boven brengt: de 100-voud koning en priester. Tegenover leugen en dwaling staat waarheid. Wat is waarheid? Het Woord van JHWH is de waarheid (Johannes 17:17). Alle waarheid komt van boven, van JHWH, en niet uit ons eigen aardse denken. De geestelijke betekenis van het woord stok verwijst dus naar de 100-voud koning en priester, die ons de waarheid van boven onderwijst. In 2 Samuël 7:14 en Psalm 89:33 slaat JHWH Zelf met de stok/roede om overtredingen en ongerechtigheden (zonde dus) te straffen (oordelen, zie hieronder). In Psalm 23:4 is het Zijn stok die ons vertroost. Zijn waarheid vertroost, omdat het geneest, vrijmaakt (Johannes 8:32). In Micha 7:14 wordt het volk geweid (in de KJV vertaling staat ‘feed’, gevoed) met Zijn staf, geestelijk gevoed door Zijn koningen en priesters met Zijn waarheid dus. In Jesaja 11:4 wordt de aarde geslagen met de roede (stok) van de mond van de Messias (het Twijgje uit de afgehouwen stronk van Isaï, zie voor de vervulling hiervan Handelingen 13:22-23). Dit verwijst naar het onderwijs van de waarheid dat uit de mond van de Messias Jesjoea komt. De Ultieme brenger van de waarheid van JHWH die redt van de dood is natuurlijk onze Redder, Koning der koningen, Jesjoea.

De geestelijke betekenis van het woord slaan verwijst naar oordeel van de zonde. Ook dit woord wordt in de letterlijke betekenis vaak negatief opgevat. Maar de geestelijke betekenis van oordeel verwijst naar het oordelen van zonde en dus van de leugens en dwalingen in ons denken. Leugens en dwalingen worden geoordeeld door onderwijs van de waarheid. Gevolg is vernietiging van de leugens en dwalingen in ons denken, waardoor we geestelijk gaan leven en gaan zien. Leugens en dwalingen houden ons geestelijk dood en blind, de waarheid geeft geestelijk leven en zicht. Johannes 9:39 zegt dat Jesjoea tot een oordeel in deze wereld is gekomen, zodat zij die niet zien, zien zouden. De tekst doelt op geestelijk zien, door het oordeel (onderwijs dus) van Jesjoea. Als we dus geestelijk geslagen worden, dan ontvangen we onderwijs van de waarheid. En als we dit onderwijs aannemen, dan wordt de leugen of dwaling vernietigd. Dit proces is de vernieuwing van ons denken waar Efeze 4:23 naar verwijst. Het is de strijd in ons denken.

Conclusie: de geestelijke betekenis van het slaan met de stok is dat we oordeel (slagen), onderwijs van de waarheid, ontvangen door de 100-voud koning en priester (de stok) die de waarheid van het Woord van JHWH van boven brengen. En dat redt ons van de (geestelijke) dood.

USA