Waarom we gestenigd willen worden

De betekenis van een letterlijke tekst in het Woord en de geestelijke betekenis met betrekking tot het Koninkrijk waar de tekst tegelijkertijd naar verwijst, lijken soms tegengesteld aan elkaar. Dat kan verwarrend zijn. Als in de letterlijke tekst iemand in opdracht van JHWH ter dood gestenigd moest worden, hoe kan je dat dan geestelijk positief uitleggen? Waarom stenigen? Er zijn andere manieren om mensen te doden. Welke diepere geestelijke betekenis zit daarachter?

JHWH wil ons leven niet vernietigen, Hij wil ons juist leven geven. Zonde, de leugens en dwalingen in ons denken (zie o.a. Genesis 6:5 en 8:21), houdt ons geestelijk dood. Vernietiging van deze leugens en dwalingen geeft leven. Deze vernietiging gebeurt door het aannemen, geloven, van de waarheid, waardoor de leugen die ons dood houdt verdwijnt. En de waarheid komt tot ons door onderwijs van boven, met de Messias aan de top. Ons lichaam is maar tijdelijk en van deze tijdelijke aarde. Het vernietigen van ons lichaam (letterlijke betekenis) is daarom geestelijk, eeuwig, niet van betekenis. Onze geest is eeuwig en wordt niet vernietigd. Onze geest gaat na het sterven van ons aardse lichaam terug naar JHWH (Prediker 12:7). De geestelijke betekenis van bijbelteksten waarin lichamen worden vernietigd, gedood, verwijst naar het vernietigen van de leugens en dwalingen in ons denken, door het onderwijs van de waarheid. Het is niet ons lichaam dat vernietigd moet worden, het zijn de leugens in ons denken. Het voorwerp van de geestelijke vernietiging zijn altijd de leugens en dwalingen in ons denken. We willen juist dat deze vernietigd worden, want die belemmeren onze groei naar geestelijke volwassenheid.

De straf van dood door steniging gold voor afgoderij, waarzeggerij, Godslastering en overspel. Als we in leugens en dwalingen in ons denken geloven, in plaats van de waarheid van JHWH, dan plegen we geestelijke afgoderij. Bij waarzeggerij keren we ons tot iets anders dan JHWH en dat is ook de geestelijke betekenis van overspel. Met al deze dingen lasteren we JHWH, wat tot gevolg heeft dat we geestelijk niet groeien. Maar waarom stenigen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we weten wat de geestelijke betekenis van steen is. De meeste mensen weten wel dat de geestelijke betekenis van rots naar de Messias verwijst. De geestelijke betekenis van steen kan verwijzen naar de geestelijke status van koning en ook (en meestal) naar de Messias, de Koning der koningen. In Lukas 19:40 zegt Jesjoea dat de stenen de waarheid zouden roepen, als de menigte zou zwijgen. Dit verwijst naar de geestelijke status van koning, die de waarheid onderwijst. In Mattheüs 21:42 verwijst Jesjoea naar Zichzelf als de hoeksteen (zie ook Psalm 118:22, Jesaja 8:14, 28:16 en Handelingen 4:11). En in vers 44 zegt Hij vervolgens dat wie op deze steen valt, verpletterd zal worden. Ook hier verwijst verpletteren weer naar het verpletteren, vernietigen, van de leugens en dwalingen in ons denken. In Openbaring 2:17 ontvangen overwinnaars een steen waarop hun nieuwe naam is geschreven. Overwinnaars zijn degenen die de leugens en dwalingen in hun denken hebben overwonnen en dus de top van de geestelijke ladder hebben bereikt. Ze ontvangen daarom de geestelijke status van koning.

Hoe worden we bevrijd van geestelijke afgoderij en overspel? Hoe komen we van de leugens en dwalingen in ons denken af? Dat doen we door het aannemen van de waarheid, dat door het onderwijs van de Messias, rechtstreeks of via de koning, tot ons komt. Het onderwijs van de Messias en de koning (steen) raakt ons in ons denken, zodat de leugens en dwalingen in ons denken worden vernietigd, worden gedood, en we geestelijk gaan groeien en leven.

“U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde [leugens en dwalingen in je denken]. En u bent de vermaning [onderwijs van de waarheid] vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing [oordeel, onderwijs van de waarheid] van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen [geoordeeld, onderwezen] wordt. Want de Heere bestraft [oordeelt, onderwijst] wie Hij liefheeft [!], en Hij geselt [oordeelt, onderwijst] iedere zoon die Hij aanneemt. Als u bestraffing [oordeel, onderwijs] verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders  als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven [!]?”
Hebreeen 12:4-9

USA