Een feestmaal op de berg

Een prachtige belofte in Jesaja 25:6-9…

6 De HEERE van de legermachten zal
op deze berg voor alle volken
een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten,
een feestmaal met gerijpte wijnen,
met uitgelezen gerechten vol merg,
met gezuiverde gerijpte wijnen.

[Deze berg hebben we de laatste tijd vaker gezien. Berg verwijst in de bijbel naar wat boven is, en dit is verbonden met de 100-voudige vrucht uit de gelijkenis van de zaaier: een denken en hart dat lijkt op Zijn denken en hart, naar Zijn beeld. Een denken en hart vol van Zijn waarheid, waardoor er geen plaats is voor leugens en dwalingen vanuit de mens. Zie ook mijn laatste blog.

Het feestmaal verwijst naar het bruiloftsmaal met het Lam, dat een symbool is voor onze eenwording met de Messias: het moment dat we geestelijk gegroeid zijn naar eenwording met Hem, met Zijn denken en hart. Daarom is het logisch dat het feestmaal en de berg in deze context met elkaar worden verbonden.

De uitgelezen gerechten vol merg en de gezuiverde gerijpte wijnen verwijzen naar Zijn diepe waarheid die we tot ons mogen nemen, mogen eten en drinken, op die berg. Zijn waarheid die we steeds scherper gaan zien naarmate we dichter naar Hem toe groeien op die berg. “…wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.” (Johannes 6:35)

Tegenover de berg staat de aarde (Kolossenzen 3:2 en vers 12 van dit gedeelte in Jesaja). Het is inmiddels duidelijk waarom het feestmaal hier op de berg is en niet op de aarde.]

7 En Hij zal op deze berg verslinden
de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is,
en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn.

[Op deze berg wordt de sluier verslonden, vernietigd. Deze sluier, of bedekking, ontneemt het zicht op Zijn waarheid (Ezechiël 12:2). Wat ontneemt het zicht op Zijn waarheid: dat zijn leugens en dwalingen vanuit de mens. En deze bedekking wordt volgens 2 Korinthe 3:14 tenietgedaan in de Messias. Door het aannemen, eten en drinken, van de diepere waarheid die Hij onderwijst. Hierover heb ik eerder uitgebreider geschreven in mijn blog: De bedekking die teniet wordt gedaan in Christus.]

8  Hij zal de dood voor altijd verslinden,
de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen
en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde,
want de HEERE heeft gesproken.

[Het loon van de zonde is de (geestelijke) dood (Romeinen 6:23). Zonde is ten diepste de leugens en dwalingen in ons denken en ons hart (Genesis 6:5, 8:21). En dat is de sluier of bedekking uit het vorige vers. Als deze sluier wordt verslonden, dan zal de dood die het tot gevolg had ook worden verslonden. En dan staan we op in nieuw (geestelijk) leven!]

9 Op die dag zal men zeggen:
Zie, Dit is onze God;
wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen.
Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht,
wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.

[Als de bedekking van leugens en dwalingen, die het zicht op Zijn waarheid ontneemt, wordt verslonden, dan gaan we steeds meer zien Wie onze God werkelijk is. Het is JHWH die ons hiervan verlost, Hij alleen. En wat een blijdschap is Zijn verlossing, die ons zicht geeft op Zijn waarheid die ons denken en hart verandert, en ons doet opstaan in nieuw (geestelijk) leven!]

_______

De bijbelse begrippen en principes in dit blog worden uitgebreider onderbouwd en uitgelegd in mijn boek.

 

 

 

USA