De verheerlijking op de berg

“Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!” Mattheüs 17:5

De verheerlijking op de berg verwijst naar diepere geestelijke betekenissen, die je op het eerste gezicht niet ziet als je niet verder kijkt dan de letterlijke beschrijving in Mattheüs 17, Markus 9 en Lukas 9.

Wat is geestelijk gezien de plaats waar Jesjoea drie van Zijn volgelingen mee naar toe nam? De geestelijke betekenis van berg verwijst naar boven, naar wat boven is. En dit is verbonden met de 100-voudige vrucht uit de gelijkenis van de zaaier. In mijn blog ‘Zijn we al op Zijn berg’ heb ik hier uitgebreider over geschreven. Boven is waar de Vader is (Jakobus 1:17). Mozes ontmoette JHWH op een berg. En Jesjoea trok Zich vaak terug op een berg om bij Zijn Vader te zijn (Mattheüs 14:23, Lukas 6:12). Deze keer nam Hij Zijn drie discipelen mee. Het beklimmen van de berg verwijst naar het omhoog klimmen op de geestelijke ladder naar geestelijke volwassenheid: de 100-voudige vrucht uit de gelijkenis van de zaaier. Daar zijn de dingen die we moeten zoeken en bedenken volgens Kolossenzen 3:1-2. Dit heeft dus alles te maken met ons denken, en met ons hart. En het is Jesjoea die ons meeneemt naar die berg, het is door Zijn onderwijs, door Zijn Woord, dat we die geestelijke berg kunnen beklimmen.

Op de berg aangekomen, verandert Jesjoea van gedaante en van kleding. Het veranderen van kleding is in de bijbel verbonden met geestelijke groei door de vernieuwing van ons denken (Efeziërs 4:23). Ik leg dit uitgebreid uit in mijn boek. In Genesis 35:2 bijvoorbeeld wordt reiniging (van afgoderij, dat ten diepste in ons denken is) verbonden aan het verwisselen van kleding. In Leviticus 16:4 moet de priester heilige kleding aandoen als hij op Grote Verzoendag het Heilige der Heiligen binnengaat. Door het verwisselen van onze kleding, van 30-,  naar 60-, naar 100-voud denken, naderen we steeds dichter tot JHWH. In Efeziërs 4:22 en 24 roept Paulus ons op om onze oude mens, onze vroegere levenswandel (in zonde), af te leggen en ons te bekleden met de nieuwe mens in ware rechtvaardigheid en heiligheid, begrippen die verwijzen naar de 100-voudige vrucht uit de gelijkenis van de zaaier. En in Openbaring 3:5 staat dat wie overwint – dat verwijst naar de overwinning van de strijd in ons denken – bekleed zal worden met witte kleren.

Petrus stelt voor om tenten te maken. Tenten verwijzen, net als woning of huis, naar ons denken. We kunnen dat bijvoorbeeld afleiden uit het feest van de ongezuurde broden (Exodus 12), dat verwijst naar de noodzaak om het zuurdeeg uit ons huis (ons denken) te verwijderen. Jesjoea verbindt zuurdeeg in Mattheüs 16 aan het onderwijs van de Farizeeën en Saduceeën, dat dwaling was: gedachten en opvattingen vanuit de mens dus en niet Zijn gedachten. Het feest van de ongezuurde broden verwijst naar de noodzaak om die leugens en dwalingen, de gedachten en opvattingen vanuit de mens, te verwijderen uit ons denken. Dat de geestelijke betekenis van huis naar ons denken verwijst, kunnen we ook afleiden uit de gelijkenis van het huis (denken) op de Rots (dat naar de Messias verwijst) uit Mattheüs 7. Petrus wil tenten maken voor degenen die op de berg zijn verschenen, of verheerlijkt: Jesjoea, Mozes en Elia. Deze drie staan in deze context symbool voor het denken van de Vader dat zuiver waarheid is, het denken van het ‘berg-niveau’, het denken dat hoort bij de 100-voudige vrucht uit de gelijkenis van de zaaier. Dat is het hemelse denken (woning) waar Paulus in 2 Korinthe 5:1-2 vurig naar verlangt, in plaats van zijn aardse denken (huis). Dat is het denken dat we moeten zoeken volgens Kolossenzen 3:1-2. Het voorstel tot het maken van tenten voor deze drie, is een symbool voor het 100-voudige, hemelse ‘berg’denken van deze drie. Petrus had dit denken nog niet, want “hij wist echter niet wat hij zei” (Lukas 9:33, Markus 9:6).

Terwijl Petrus nog sprak, klinkt de stem van de Vader Die vertelt Wie Jesjoea is en oproept om naar Hem te luisteren. Luisteren naar Zijn onderwijs van de waarheid, zorgt dat we worden overkleed met een 100-voud tent (denken). Luisteren betekent in de bijbel niet zomaar naar iets horen, het betekent de woorden diep in je opnemen, accepteren als waarheid. En dan verandert het ons denken en vervolgens ons hart. Zo groeien we van 30-voud, naar 60-voud, naar 100-voudige vrucht uit de gelijkenis van de zaaier. Onze geestelijke groei naar de top van de berg, de top van de geestelijke ladder: waar we lijken op Jesjoea (Efeziërs 4:15, Romeinen 8:29, 2 Korinthe 3:18).

De reactie van de discipelen op deze stem van de Vader is dat zij zich met het gezicht (hoofd) ter aarde werpen. Aarde staat tegenover hemel (zie ook weer Kolossenzen 3:1-2). Als hemel symbool staat voor het 100-voud denken van JHWH en Jesjoea, dan staat aarde symbool voor het onvolmaakte 30- en 60-voud denken dat leugens en dwalingen vanuit de mens bevat. In mijn boek leg ik uit dat een beweging naar beneden vanuit het 30- en 60-voud onvolmaakte niveau van denken, verwijst naar het ‘uitgieten’ van de leugens en dwalingen in het denken naar de aarde. In het algemeen verwijzen voorwerpen in de bijbel die inhoud kunnen bevatten naar ons denken, en dat geldt ook voor schaal. De schalen die tijdens de zondofferrituelen werden leeggegoten naar de aarde (Leviticus 4:25, 34) wijzen op de noodzaak om onze ‘schaal’ te legen van leugens en dwalingen. Het gevolg van het horen van Zijn stem – dat dus meer betekent dan wij in onze taal gewend zijn: bijbels horen en luisteren is het diep in je opnemen en accepteren als waarheid – is dus dat de discipelen de leugens en dwalingen uit hun denken symbolisch naar de aarde gieten. Door het aannemen van de waarheid verdwijnt de dwaling. Zij wierpen zich met het gezicht ter aarde.

De bijbelse definitie van zonde wordt duidelijk als we de reden van de zondvloed kennen: Genesis 6:5. Het zijn de leugens en dwalingen in ons denken en hart. Het gevolg van het verdwijnen van leugens en dwalingen uit ons denken en hart, door het aannemen van Zijn waarheid, is dat we (geestelijk) gaan leven. Het loon van zonde is namelijk (geestelijke) dood (Romeinen 6:23); het loon van het verwijderen van zonde (leugens en dwalingen) is dus (geestelijk) leven. Daarom is de reactie van Jesjoea toen de discipelen hun gezicht ter aarde wierpen in deze context opvallend: “Sta op”. Opstaan verwijst naar leven, naar nieuw (geestelijk) leven. Het nieuwe (geestelijke) leven dat we ontvangen als we onze schaal leeg gieten naar de aarde, als we ons met het gezicht ter aarde werpen, door het aannemen van de diepe geestelijke waarheid van Zijn onderwijs, van Zijn Woord.

“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.” 2 Korinthe 3:18

_______

De bijbelse begrippen en principes in dit blog worden uitgebreider onderbouwd en uitgelegd in mijn boek.

 

USA