Torens

“Want U bent een toevlucht voor mij geweest, een sterke toren tegen de vijand.” Psalm 61:4

Een sterke toren … Er is ook een zwakke toren in de Bijbel, een toren die niet voltooid werd (Lukas 14:30): de toren van Babel in Genesis 11.

Een Bijbels advies is om eerst de kosten te berekenen voordat we besluiten een toren te gaan bouwen. Want misschien kunnen we het niet voltooien.

“Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?” Lukas 14:28

En dan worden we een voorwerp van spot:

“Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten” Lukas 14:29

Waar verwijst het bouwen van een toren naar? Een toren is een verblijfplaats, en net zoals huis, tent of tabernakel verwijst dit in de Bijbel naar ons denken (1). Ons ‘huis’ stort niet in, als we het op de Rots funderen (Mattheüs 7:24-25). En de Rots verwijst naar Jesjoea (1 Korinthe 10:4). Als we ons ‘huis’ zo bouwen, dan worden we verstandig genoemd.

“Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.” Mattheüs 7:24-25

Ook in deze tekst komt bouwen en fundament weer terug.

We beginnen ons denken (toren) op het fundament van de Rots te bouwen, als we ons denken gaan vullen met Zijn waarheid. Maar: laten we er wel voor zorgen dat we dit werk ook kunnen voltooien, zodat van ons niet gezegd kan worden:

“Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien.” Lukas 14:30

De niet voltooide toren in Lukas 14 verwijst natuurlijk naar de toren van Babel die niet voltooid werd. Waarom kon deze niet voltooid worden? De motivatie was verkeerd!

“Laten we voor ons een naam maken” Genesis 11:4

Maar:
“De Naam van de HEERE is een sterke toren” Spreuken 18:10

Het ging in Babel niet om Hem, om Zijn waarheid. Het ging niet om Zijn Naam. Het ging om ‘onze’ naam: leugens en dwalingen vanuit het denken van de mens. En als we op die manier ons denken ‘bouwen’, dan kunnen we het niet voltooien.

“Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien.” Lukas 14:30

Er werd niet gebouwd op het fundament van de Rots. En als we ons denken (huis) niet bouwen op de
Rots, dan zal de val van ons ‘huis’groot zijn (Mattheus 7:27). Dan zal de top van onze ‘toren’ niet in de hemel reiken (Genesis 11:4). Want we (be)reiken alleen de (geestelijke) hemel door Hem, door Zijn waarheid, niet op eigen menselijke kracht (2). We worden niet ‘hoog’ vanuit onszelf, vanuit ons menselijk denken, we worden alleen ‘hoog’ door Hem:

“En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.” Mattheüs 23:12

Dus:
“Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte (toren) die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.” 2 Korinthe 10:5

En dan wordt onze ‘toren’ gebouwd die tot in de hemel zal reiken (Genesis 11:4), op het fundament van de Rots.

(1) zie: https://zoekeersthetkoninkrijk.nl/2019/03/23/als-zijn-heerlijkheid-onze-tabernakel-vervult/?fbclid=IwAR3U9O8kuVBCpIsIfadqnBfRUm2d8KYRPg4Q89oAfLUbGJazA3MV5dTyVRk

(2) zie: https://www.facebook.com/zoekeersthetkoninkrijk/posts/953191125032739?__tn__=K-R

USA