Kennen zoals men behoort te kennen

“die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.” 2 Timotheüs 3:7

“En wat de afgodenoffers betreft: wij weten dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men behoort te kennen” 1 Korinthe 8:1-2

Deze teksten maken duidelijk dat kennis niet per se tot waarheid leidt. En dat geldt ook voor kennis van Zijn Woord. We kunnen er veel over ‘weten’, maar hebben we het leren ‘kennen zoals men behoort te kennen’?

Wat is het doel van Zijn Woord? 2 Timotheüs 3:16-17 geeft een duidelijke aanwijzing.

Heel de Schrift is door God ingegeven en nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”

Zijn Woord moet ons dus verbeteren, ons opvoeden in rechtvaardigheid. Het moet ons veranderen, van binnenuit.

“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” Romeinen 12:2

Het Griekse woord ‘nous’ dat in deze tekst wordt vertaald met ‘gezindheid’, betekent verstand (Lukas 24:45, Romeinen 7:23,25), denken (Romeinen 1:28), of gedachten (Romeinen 11:34). Zijn Woord moet dus ons denken veranderen.

We kunnen op Zijn Woord studeren, maar als het bij intellectuele kennis blijft, dan laten we Zijn Woord ons niet onderwijzen en opvoeden in rechtvaardigheid. Dan blijft het bij hoofdkennis, in plaats van hartkennis. ‘Heel de Schrift’ moet ons verbeteren en opvoeden in de rechtvaardigheid. ‘Heel de Schrift’ is voor geestelijke groei van ons denken en hart. Dus ook al die teksten met geschiedschrijvingen, of over de bouw van de tempel, of de ark, of offervoorschriften, noem maar op. Ook van die teksten moeten we leren begrijpen hoe ze ons denken en hart kunnen veranderen.

Een voorbeeld dat ik regelmatig gebruik: als we de tempelreiniging door Jesjoea (Mattheüs 21) lezen als slechts een gebeurtenis in de geschiedenis, waar we weliswaar een les uit kunnen trekken maar die niet persoonlijk tot ons gericht is omdat wij geen koopman in de tempel waren op dat moment in de geschiedenis, dan staat de tekst veel verder van ons af dan als we ons realiseren dat deze tekst tegelijkertijd zegt dat Jesjoea ons ‘huis’ (ons denken) een rovershol vindt. En het is een rovershol door de gedachten van leugens en dwalingen van de mens die in ons denken en hart zijn.

Zijn Woord probeert ons steeds te laten zien hoe ons denken nog niet gelijk is aan Zijn denken, hoe ons hart nog niet klopt in ritme van de Zijne:

“Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.” Jesaja 55:8

Hier wordt duidelijk dat onze wegen Zijn wegen niet zijn, omdat onze gedachten Zijn gedachten niet zijn. We moeten dus ons denken veranderen. Zijn Woord is bedoeld om geestelijk te groeien, het moet levensveranderend werken. En als we dit gaan zien in Zijn Woord, als we steeds meer gaan zien dat Zijn Woord de noodzaak van de verandering van ons denken en hart bladzijde voor bladzijde herhaalt, als je verder kijkt dan wat er letterlijk staat, dan gaat dat ons werkelijk veranderen. Het zorgt ervoor dat we ons nog meer bewust zijn van wat er in ons denken en hart is en niet overeenstemt met de Zijne. En dan beseffen we steeds meer de noodzaak van de vernieuwing van ons denken. Het geeft zicht op leugens die ons op manieren in de weg zitten waar we ons misschien niet eens van bewust zijn. En het ontmaskeren en wegdoen van deze leugens bevrijdt ons, geneest ons. Het helpt ons om geestelijk te groeien. Het helpt ons werkelijk te leven naar Zijn wil en het leven naar zijn leefregels, Zijn Torah, is een gevolg daarvan.

Toen zei Mozes: Hierdoor zult u weten dat de HEERE mij gezonden heeft om al deze daden te doen, dat zij niet uit mijn eigen hart voortgekomen zijn. Numeri 16:28

USA