Pesach

“Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid.” Exodus 12:15

Wist je dat de bekende voorjaarsschoonmaak een gebruik is dat zijn wortels heeft in het Bijbelse Pesach feest? Tijdens het Pesach feest moet het huis worden vrijgemaakt van alle zuurdeeg (gist), en dat kan zo klein zijn dat daarvoor het hele huis ondersteboven moet worden gekeerd en elk hoekje, gaatje en nisje schoon moet worden gemaakt. Huis verwijst in de Bijbel naar ons denken. En zuurdeeg verwijst in de Bijbel naar zonde, dat ten diepste leugens en dwalingen in ons denken is (Genesis 6:5, 8:21, Mattheüs 6:12, 1 Korinthe 5:8). Lees met deze wetenschap deze alinea nog eens. En wil je graag de onderbouwing hiervan nog eens lezen: het komt in veel van mijn blogs terug, je kan hiervoor de zoekfunctie op mijn website gebruiken.

In dit blog wil ik een Joodse traditie belichten, die tijdens de avond voor Pesach wordt uitgevoerd. Joden doorzoeken die avond het hele huis om de laatste resten zuurdeeg te vinden, en vervolgens worden deze resten met vuur verbrand. We vinden dit gebruik niet in de Bijbel. Maar als we de diepere geestelijke betekenis van vuur in de Bijbel kennen, dan zien we de diepgang van deze traditie.

Vuur verteert (vernietigt). Wat in de geestelijke betekenis vernietigd moet worden, zijn de leugens en dwalingen (zonde) in ons denken. Sodom en Gomorra werden vernietigd door vuur uit de hemel (Genesis 19:24) ‘omdat de roep van haar zonden groot geworden was voor het aangezicht van de HEERE’ (vers 13). JHWH is een verterend vuur: “De aanblik van de heerlijkheid van de HEERE op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur.” Exodus 24:17 (ook: Deuteronomium 4:24, 9:3, Exodus 3:2, Ezechiël 8:2). En 1 Korinthe 3:15 zegt dat we zullen worden behouden als door vuur heen. We moeten dus door dit vuur heen, dat de leugens en dwalingen in ons denken vernietigt, verbrandt. Wat is het dat de leugens en dwalingen (zonde, zuurdeeg) in ons denken verbrandt? Het verterende vuur van Zijn waarheid verbrandt het zuurdeeg in ons denken.

In mijn blog van ca. een jaar geleden: Als Zijn heerlijkheid onze tabernakel vervult, leg ik uit hoe dit verwijst naar het feit dat JHWH ons denken wil vervullen met Zijn heerlijkheid. Ik sloot dit blog af met:

“Als JHWH ons denken vervult met Zijn heerlijkheid, dan vervult Zijn waarheid ons denken. Leugens en dwalingen vanuit het menselijk denken zullen dan verdwijnen. Laat je denken dus vernieuwd worden (Efeziërs 4:23) door het te vullen met Zijn heerlijkheid, met de waarheid van Zijn Woord (Johannes 17:17). Dan zal Zijn waarheid je vrijmaken (Johannes 8:32).”

In 2 Kronieken 7 lezen we dat tijdens de inwijding van de tempel het vuur en de heerlijkheid van JHWH de tempel vervulde (vers 1-3). JHWH wil met Zijn reinigende vuur van Zijn waarheid onze ‘tempel’ (denken) vervullen, zodat we zullen worden bevrijd van leugens en dwalingen.

In Handelingen 2 kwam Zijn Geest van boven uit de hemel, zichtbaar als tongen van vuur (vers 3). De Geest (windvlaag, roeach) vervulde het… huis! (vers 2) En deze ‘Geest van de waarheid zal u de weg wijzen in heel de waarheid’ (Johannes 16:13).

“Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind,(…)Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. [Mattheüs 17:5: ‘luister naar Hem!’ Luister naar Zijn onderwijs van de waarheid!] Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd:  Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn [de leugens en dwalingen in ons denken die door de mens ‘gemaakt’ (bedacht) zijn], opdat de dingen die onwankelbaar zijn [Zijn waarheid], zouden blijven. [2 Korinthe 4:18] Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk [Lukas 17:21] ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur!” Hebreeën 12:18-29

Laten we dus dit Pesach volgens goed Joods gebruik het ‘zuurdeeg’ (leugens en dwalingen) uit ons ‘huis’ (denken) verbranden met het ‘vuur’ van Zijn waarheid. Want wat we niet vernietigen, dat gaat stinken.

“Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Want mijn ongerechtigheden gaan mij boven het hoofd, als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. Mijn wonden stinken, zij zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid.” Psalm 38:4-6

Chag Pesach kasjer wesameach! Vrolijk en rein Pesachfeest gewenst!

USA