Ik wil horen Uw zachte stem

“U leidde in Uw goedertierenheid
dit volk, dat U verlost hebt.
U leidde hen zachtjes door Uw kracht
naar Uw heilige woning.”

“U zult hen brengen en hen planten
 op de berg die Uw eigendom is,
 Uw vaste woonplaats,
 die U gemaakt hebt, HEERE,
 het heiligdom, Heere,
 dat Uw handen gesticht hebben.”

Uit een lied van Mozes en de Israëlieten, Exodus 15:13 en 17

Als je deze teksten leest zonder dat je weet wanneer dit lied werd gezongen, dan zou je kunnen denken dat het hier over de tabernakel of over de tempel gaat: Zijn heilige woning, Zijn heiligdom. Maar in Exodus 15 was nog geen sprake van de tabernakel, en de tempel kwam nog later. De Israëlieten waren net door de zee getrokken en zo aan vervolging door de farao ontkomen. Exodus 15 is een loflied dat daarover gaat. Pas tien hoofdstukken later, in Exodus 25, geeft JHWH opdracht en een blauwdruk om de tabernakel te bouwen. Toch wordt in dit loflied Zijn heilige woning en Zijn heiligdom genoemd. Dat kan misschien profetisch vooruitwijzen naar de tabernakel waar JHWH later de opdracht voor geeft, maar de heilige woning van JHWH heeft ook een geestelijke betekenis.

Huis, tent, tabernakel, tempel paleis, en andere verblijfplaatsen in de bijbel verwijzen naar het denken. We kunnen dit bijvoorbeeld afleiden uit het feest van de ongezuurde broden (Exodus 12), dat symbolisch verwijst naar het verwijderen van zuurdeeg uit ons denken (huis). Jesjoea verbindt zuurdeeg in Mattheüs 16 namelijk aan het onderwijs van de Farizeeën en Saduceeën, dat dwaling was: gedachten en opvattingen vanuit de mens dus en niet Zijn gedachten. Het feest van de ongezuurde broden verwijst dus symbolisch naar het verwijderen van leugens en dwalingen, gedachten en opvattingen vanuit de mens, uit ons denken. De gelijkenis van het huis op de rots (dat naar de Messias verwijst: 1 Korinthe 4:10) vertelt ons dat we wijs worden genoemd als we ons denken op de Rots Jesjoea funderen. En de diepere geestelijke betekenis van de tempelreiniging door Jesjoea in Matheüs 21 verwijst dan naar het reinigen van onze tempel: ons denken. Hoe reinigt Jesjoea ons denken? Door de waarheid van Zijn Woord (Efeziërs 5:26). Alleen Zijn Woord is waarheid (Johannes 17:17).

Als JHWH ons naar Zijn heilige woning leidt, dan leidt Hij ons dus naar Zijn denken, naar Zijn gedachten (Jesaja 55:8). Hij brengt ons naar Zijn berg, wat ook naar Zijn gedachten verwijst. Hierover schrijf ik uitgebreider in mijn blog ‘Zijn we al op Zijn berg’. Hij maakt ons denken nieuw (Efeziërs 4:23) en ook ons hart (Ezechiël 36:26): een nieuw mens naar Zijn beeld in ware rechtvaardigheid en heiligheid (Efeziërs 4:24).

Het lied in Exodus 15 zegt dat Hij ons verlost heeft. Natuurlijk verwees dit in het lied naar de fysieke verlossing door de zee, waardoor de Israëlieten werden verlost van de farao. Maar het verwijst dieper door naar onze geestelijke verlossing: de verlossing van de leugens en dwalingen vanuit de mens in ons denken, dat zonde ten diepste is als we kijken naar de reden van de zondvloed in Genesis 6:5: de ‘gedachtespinsels van het hart’. Dat is wat ons gebonden houdt. Maar Zijn waarheid maakt ons vrij (Johannes 8:31-32). En dat is door Zijn kracht. Niet door menselijke kracht, maar door Zijn geest van waarheid (Zacharia 4:6, Johannes 16:13).

“Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and’re stemmen in mij zwijgen.”
https://www.youtube.com/watch?v=Z2vWRGyUVJw

USA